Číslo: 48
01.12.1997
Článků: 50

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

„Tak člověk dopadne, když jde o půlnoci rozdávat dárky na Mariánské náměstí.“
Jurka Topolú si vzál svoju novú chemickú súpravu, kerú dostál k svátku, a šél do sklepa, kde prováďál dycky různé chemické pokusy. Když sa vrátíl jeho tata dóm z práce, tož šél zkontrólovat Jurku do sklepa.
Když tam vešél, tak uviděl Jurku, jak zatlúká cosi do zdi. Jurko, proč zatlúkáš ten hřebík do zdi?
Šak to néni hřebík, to je žížala. Chtěl sem ju speciálním roztokem oživit a ona zatým tak ztvrdla.
Víš co, říkál tata, ty ně dáš tú tvoju chemikáliju a já ti zitra za ňu kúpím nové kolo.
Jurka dlúho nepřemýšlál a podál tatovi tú chemikáliju. Druhý deň, když došél Jurka ze školy, tak viděl před barákem na chodníku stát novú Mazdu. Jurka sa šél zeptat taty, proč kúpíl auto a né kolo.
Kolo máš v garáži, Jurko, řekl tata, tú Mazdu máš od matky.

JAK SA DĚLAJÚ TLUSTÍ CHLAPÉ
Přiletěl malý Jarynek k matce a křičál: Mami, mami, už vím, proč je náš tata tak tlustý. A proč teda, ptala sa matka. Ráno sem za ním šél do kanceláře a viděl sem, jak ho tá jeho sekretářka nafukovala.

JEDNA O POLICAJTECH
Policista ve Veselí zastavíl řidiča: Tož pane řidiču, vystupte si ... Všíml ste si, že vám nesvítí pravý heligón? Řidič sa ušťúříl a pravíl: Snáď halogén, né? Policajtovi ztvrdly rysy a zařvál na něho: Poslyšte, vy ste ale nejaký suvenýr!

NOVÁ KADIBUDKA
Zvířata v Buchlovských horách sa dohodly, že přestanú znečišťovat les a postavily si novú kadibudku. Hneď ale první deň byla kadibudka poškozená. Nekdo jí vylomil dveřa. Svolali teda sněm , aby zjistili, kdo to udělál. Přihlásíl sa zajíc a pravíl: To udělál medvěd, já sem to viděl, já sem u toho býl. Jak to, žes u toho býl? No, šél sem kolem a v kadibudce seděl medvěd. Zavolál si mě a optá sa estli pelichám. Já sem mu řekl že né a on si se mnú vytřél zadek. Zvířata teda budku opravila, ale druhý deň byla zas polámaná. Svolali znova sněm, aby zjistili, kdo to udělál. Přihlásila sa liška a pravila: To udělál medvěd, já sem to viděla, já sem u toho byla. Jak to, žes u toho byla? No, šla sem okolo a v kadibudce býl medvěd. Zavolál na mě a optál sa, estli pelichám. Řekla sem mu, že né, a on si se mnú vytřél zadek. Třetí deň byla kadibudka rozbitá na cimpr campr, a proto svolali opět sněm. Přihlásíl sa ježek a říkál: To udělál medvěd .....

DOBRÁ ZPRÁVA
Strýc Kláskú sa po autonehodě probrál v Hradišti v nemocnici a doktór mu říkál: Strýcu, mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrú a druhú špatnú, kerú chcete slyšet první? Tož třeba tú špatnú, pravíl strýc. Tak teda amputovali sme vám obě nohy. No, a včíl ně řekněte tú dobrú, chtěl sa aspoň trochu uklidnit strýc Klásek. Vidíte tam tú pěknú sestru, říkál doktór. Nó, vidím, pěkná děvčica je to. Doktór sa nahl těsně nad strýca a pravíl: Tož s tú chodím já.

TOŽ TO JE DOBRÉ
Jan Puchýřů sa necítíl jaksi dobře, a proto zašél k doktorovi sa nechat vyšetřit. Když ho doktór pořádně proklepál, tož sa ho Jan ptál: Doktore, ale popravdě, kolik mně eště zbývá života? Deset, devět, osm, ....

TOŽ TO JE HÁDANKA
Fanúšu, ptál sa Ruda Búřkú, a víš, co to je. Jedným uchem tam, druhým uchem ven, ale v hlavě zůstává. Co je to? Odpověď: Krumpáč.

A TOTO VÍTE?
Chlapé, pravíl Jura Peňázú v Havřicách ve sklépku, víte, proč nemože kostlivec skákat ten banči-čampink, či jak sa tomu říká? Tož to teda nevíme. No přeca proto, že na to nemá žalúdek!

JAK PRO KOHO
Strýcu, mohl bych mět to potěšéní, pravíl Lojza Erteplú, a mohl bych mlúvit s vašú tetinú? No, když temu říkáte potěšéní, tož já vám ju zavolám!

TO JE ALE BLBÝ FÓR
Víte, o co by přišla uměle oplodněná roba? No přeca o funění do ucha.

BOŽE TO SÚ ALE NÁPADY
Janek šél navštívit svojého kamaráda Juru Filípkového. Našél ho v kuchyni na kolenách, jak drhl podlahu. Juro, tož, toto by mě ani ve snu nenapadlo! Šak mě také né, odpověděl Jura, to je nápad mojí staré!

MAŘŤANÉ V TELEVIZI
V televizi sa rozhodli, že natočíja film o pravých Mařatákoch. Vydali sa teda do Mařatic a našli tam strýca Bečicového, kerého požádali, aby jim vyprávjál, jak vypadá jeho obyčejný deň. Tož, ráno stanu. Vypiju flašu. Nasnídám sa. Vypiju další flašu. Idu do vinohrada a tam vypiju tak eště tři flaše. Režisér to všecko stopl a pravíl: Sakra strýcu, tož tak by to nešlo. To bysme do té televize nemohli dat. Dyť vy celý deň enom chlastáte. Víte ale co? Rači místo teho chlastání říkajte, že čtete. Tož dobře, říkál strýc. Tak ráno teda vstanu. Přečtu si knížku. Nasnídám sa. Přečtu si další knížku. Idu do vinohrada a tam přečtu eště další tři knížky. Potom idu dóm. Navečeřám sa. Přečtu si další knížku. No, a potom ide k strýcovi Štěrbovém , ten má tiskárnu a tam tisknem knížky až do rána!

TOŽ TO JE TEDA HÁDANKA
Tato, víš co je toto, ptál sa malý Matúšek Hromadú. Když to vyhodíš, tož je to hnědé, a když to dopadne, tož je to bagr. Co to teda je? ???????? No, přeca KINDRVAJCO!

ZÁKAZ JE ZÁKAZ
Chlapé, pravíl Jara Klečkú, co su ženatý, tož mám všecko zakázané. Kúřit nesmím, pit nesmím a do hospody také nesmím. To, a proč proti temu neprotestuješ, radili chlapé. Protože protestovat také nesmím!

STRÝC LOJZEK V TOM UMÍ CHODIT
Šél toď v nedělu večér strýc Lojza Oharkú po Prostřední ulici v Hradišti a potkál tam tú lehkú pracovnicu. Poslyšte, děvčico, ptál sa strýc, ste volná. To víte, že su. Tož já si o vás na chvílu opřu kolo.

ČECHÚNI NEVÍJA NIC
Přijeli jednú nejací Pražáci k strýcovi Otépkovému do sklepa a když přišla řeč na pití, tož sa ich strýc ptál: A víte, co je to maximálná opilosť? Když nevěděli, tož strýc jím to řekl: No přeca, když už nemožete bez cizí pomoci ani ležat na zemi ....

KDYŽ MOŽE, POMOŽE
Jeden krejčí z Újezdca si měřál Janka Otépkového, aby mu ušíl kabát. Poslyšte, ste svobodný? ptál sa Janka. Né, ženatý. Tož to vám teda udělám u saka tajnú kapsičku!

UPŘÍMNOSŤ JE UPŘÍMNOSŤ
Ptali sa tetička Dúbkova malého Jožinka: Jožinku, a čím bys chtěl byt, až dorosteš? Chtěl bych byt jak tata! A co je tata? Starý sviňák.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund